เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
1
01-05-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ศรินยา นิ่มนวล
2
25-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ศิริขวัญ ศิริวงศ์
3
18-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ขนิษฐา พุธจันทร์
4
13-03-2014
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
5
13-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
อื่นๆ ดาวดล จันทรประทิน
6
11-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ขนิษฐา พุธจันทร์
7
11-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
อื่นๆ วิลาวรรณ เล็กสุทธิ์
8
11-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ วีระวัจน์ นุ้ยแก้ว
9
07-03-2014
หน่วยตรวจสอบภายใน
PC/Notebook
อื่นๆ พรพรรณ เกื้อบุญ
10
07-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ จุฑามาศ ประดิษฐสาร
11
06-03-2014
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
อื่นๆ สายัณ ละอองโชค
12
06-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ สิทธินันท์ นวลทอง
13
05-03-2014
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
14
05-03-2014
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
15
04-03-2014
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ อานนท์ หลงหัน
ทั้งหมด 77รายการ/เลือกหน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>