เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
07-07-2015
สำนักงานอธิการบดี
Printer
พิมพ์เอกสารไม่ได้ สุนทรี จงคดี
06-07-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ณัฐนนท์ รัตนจำนงค์
06-07-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ณัฐนนท์ รัตนจำนงค์
02-07-2015
สำนักงานอธิการบดี
Printer
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ นุชจรินทร์ นาวรรณ์
25-06-2015
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ วรรณเลขา เสริมสารกิจ
22-06-2015
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
ปรึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) ดาริณี ขุนเพ็ชร์
12-06-2015
สำนักงานอธิการบดี
Printer
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดาริณี ขุนเพ็ชร์
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
25-05-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Printer
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
07-05-2015
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ เสาวรภย์ สุวรรณกิจ
23-03-2015
คณะศิลปศาสตร์
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ จิราพร ชุมแก้ว
06-03-2015
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
PC/Notebook
บริการข้อมูลสารสนเทศ ฐาปนิค ตีระพันธ์
ทั้งหมด 82รายการ/เลือกหน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>