เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
1
22-06-2015
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
ปรึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) ดาริณี ขุนเพ็ชร์
2
12-06-2015
สำนักงานอธิการบดี
Printer
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ดาริณี ขุนเพ็ชร์
3
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
4
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
5
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
6
09-06-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
7
25-05-2015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Printer
อื่นๆ นงลักษณ์ รักจันทร์
8
07-05-2015
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
อื่นๆ เสาวรภย์ สุวรรณกิจ
9
23-03-2015
คณะศิลปศาสตร์
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ จิราพร ชุมแก้ว
10
06-03-2015
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
PC/Notebook
บริการข้อมูลสารสนเทศ ฐาปนิค ตีระพันธ์
11
05-03-2015
สำนักงานอธิการบดี
Printer
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ธิดาวดี ครองมณีรัตน์
12
16-02-2015
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
PC/Notebook
อื่นๆ กิตติยา กิตติประภานันท์
13
13-01-2015
สำนักงานอธิการบดี
Network
internet ใช้การไม่ได้ ไพริน รักษ์สาคร
14
08-12-2014
คณะวิศวกรรมศาสตร์
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ปิยะพร มูลทองชุน
15
12-05-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ เมลวัลย์ ศิริสงคราม
ทั้งหมด 77รายการ/เลือกหน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>