เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
23-03-2015
คณะศิลปศาสตร์
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ จิราพร ชุมแก้ว
06-03-2015
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
PC/Notebook
บริการข้อมูลสารสนเทศ ฐาปนิค ตีระพันธ์
05-03-2015
สำนักงานอธิการบดี
Printer
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ธิดาวดี ครองมณีรัตน์
16-02-2015
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
PC/Notebook
อื่นๆ กิตติยา กิตติประภานันท์
13-01-2015
สำนักงานอธิการบดี
Network
internet ใช้การไม่ได้ ไพริน รักษ์สาคร
08-12-2014
คณะวิศวกรรมศาสตร์
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ปิยะพร มูลทองชุน
12-05-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ เมลวัลย์ ศิริสงคราม
01-05-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ ศรินยา นิ่มนวล
25-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
IP_Phone
ปรึกษาเเละเเก้ไขปัญาหา IP Phone ศิริขวัญ ศิริวงศ์
18-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ขนิษฐา พุธจันทร์
13-03-2014
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
13-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
อื่นๆ ดาวดล จันทรประทิน
11-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
พิมพ์เอกสารไม่ได้ ขนิษฐา พุธจันทร์
11-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
อื่นๆ วิลาวรรณ เล็กสุทธิ์
11-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ วีระวัจน์ นุ้ยแก้ว
ทั้งหมด 84รายการ/เลือกหน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>