เเสดงข้อมูลการเเจ้งซ่อม


ลำดับ
วันที่เเจ้ง
หน่วยงาน
ชนิดอุุปกรณ์
ปัญหา
ผู้เเจ้ง
สถานะ
07-03-2014
หน่วยตรวจสอบภายใน
PC/Notebook
อื่นๆ พรพรรณ เกื้อบุญ
07-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
Printer
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ จุฑามาศ ประดิษฐสาร
06-03-2014
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
อื่นๆ สายัณ ละอองโชค
06-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
พิมพ์เอกสารไม่ได้ สิทธินันท์ นวลทอง
05-03-2014
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
05-03-2014
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
04-03-2014
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ อานนท์ หลงหัน
04-03-2014
สำนักงานอธิการบดี
PC/Notebook
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
04-03-2014
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Network
internet ใช้การไม่ได้ วัชรินทร์ บุญช่วย
ทั้งหมด 84รายการ/เลือกหน้า << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6